post - doc w ramach projektu „Wielofunkcyjne układy kompozytowe na bazie żywic epoksydowych z cieczami jonowymi, jako inicjatorami procesu sieciowania” (Kierownik projektu Dr hab. inż. Marcin Śmiglak).

PPNT  Fundacji UAM to wyjątkowe miejsce na mapie Poznania, gdzie naukowcy, start-upy, a także doświadczone firmy znajdują otoczenie sprzyjające ich rozwojowi. Park to również grono ekspertów, na co dzień żyjących innowacjami i oferujących usługi doradcze, badawcze i proinnowacyjne zainteresowanym klientom. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko konkursowe:

Post - doc

Wymagania konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie pracownika – post-doca, który będzie zaangażowany w badania w ramach projektu „Wielofunkcyjne układy kompozytowe na bazie żywic epoksydowych z cieczami jonowymi, jako inicjatorami procesu sieciowania” (Kierownik projektu Dr hab. inż. Marcin Śmiglak). Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum , SONATA BIS (2017/26/E/ST8/01059).

Wymogi formalne w projekcie:

 1. Osoba zatrudniona na stanowisku typu post-doc w okresie zatrudnienia w projekcie nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
 2. Kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim (Dopuszcza się zatrudnienie w projekcie z puli wynagrodzeń etatowych na stanowisku typu post-doc jednej osoby niespełniającej powyższego kryterium);
 3. W okresie zatrudnienia w projekcie nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (dotyczy również pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Wymagania stawiane uczestnikom konkursu

 1. Posiadanie tytułu doktora nauk chemicznych lub pokrewnych dziedzin, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat temu (z wyłączeniem okresu przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.),
 2. biegła znajomość języka angielskiego,
 3. doświadczenie badawcze związane z syntezą i charakterystyką związków organicznych oraz doświadczenie w pracy cieczami jonowymi,
 4. udokumentowany dorobek naukowy,
 5. dsoświadczenie i wiedza kandydatów musi być zgodna z określonym zakresem badań przewidzianym dla określonego stanowiska:
 6. Projektowanie i przeprowadzenie syntez nowych substancji w szczególności soli organicznych, w szczególności cieczy jonowych i materiałów SILP;
 7. Znajomość technik analitycznych: TGA, DSC; NMR, wykonywanie analiz własności fizycznych;
 8. Analiza wyników oraz przygotowywanie raportów.
 9. umiejętność pracy w grupie, samodzielność, kreatywność, motywacja,
 10. dodatkowym atutem będą odbyte staże w zagranicznych jednostkach naukowych.

Opis zadań:

Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie nowych kompozytów na bazie żywic epoksydowych z cieczami jonowymi, jako inicjatorami sieciowania użytymi bezpośrednio lub w połączeniu z materiałami SILP (Supported Ionic Liquid Phase), łączącymi zarówno funkcję inicjatora jak i wypełniacza. Ponadto celem jest zastosowanie wypełniaczy, takich jak celuloza, węgiel aktywny, krzemionka czy włókna poliaramidowe, jako substancji modyfikujących właściwości mechaniczne, sorpcyjne i filtracyjne otrzymanych materiałów.

W ramach realizacji projektu post-doc będzie prowadził badania naukowe obejmujące zagadnienia wymienione powyżej, miedzy innymi syntezę i analizę właściwości fizykochemicznych nowych substancji chemicznych i cieczy jonowych oraz materiałów SILP. Projektowanie układów żywica-wypełniacz; żywica-dwa wypełniacze, na podstawie literatury i wcześniej przeprowadzonych eksperymentów. Dodatkowo, post-doc będzie zobowiązany do przygotowywania na podstawie uzyskanych wyników raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Typ konkursu: SONATA BIS

Termin składania ofert: 14.12.2018

Forma składania ofert: zakładka kariera - ppnt.poznan.pl

Wysokość wynagrodzenia: 5 600 zł brutto/miesiąc

Warunki zatrudnienia: 

Wybrany Post-doc będzie zaangażowany w Projekt w pełnym wymiarze godzin, będzie otrzymywał wynagrodzenie (umowa o prace) przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy. Wynagrodzenie będzie wypłacane w ratach na podstawie umowy pomiędzy instytucją przyjmującą i pracownikiem.

Dodatkowe informacje:

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu SONATA BIS 7 (dostępny pod adresem: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/koszty_w_projektach_maestro9_harmonia9_sonata13_sonata_bis7.pdf),
 2. Ocena kandydata obejmie osiągnięcia naukowe w tym: wykaz publikacji naukowych kandydata, nagrody, udział w projektach naukowych, doświadczenie badawcze zdobyte poza uczelnią macierzystą.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. CV zawierające informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wynikających z dotychczas prowadzonych badań (w tym przede wszystkim wyszczególnienie publikacji w czasopismach naukowych, wystąpień konferencyjnych, udziału w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz inne wyróżnienia działalności badawczo-naukowej);
 3. Odpis dyplomu doktorskiego
 4. List(y) rekomendacyjny(e)
 5. Oświadczenie o gotowości rozpoczęcia realizacji zadań w Projekcie od dnia 1 lutego 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia realizacji procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od momentu ich przekazania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt: iod@ppnt.poznan.pl

Prosimy o zapoznanie się z poniższa klauzulą i zamieszczenie jej treści w dokumentach aplikacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego/obecnego i przyszłych procesów rekrutacji*.

*niepotrzebne usunąć

 

Formularz
aplikacyjny

Załącz
 • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
 • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB
Załącz
 • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
 • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB