Msc student in a TEAM-TECH project

Position in the project: Msc student – TEAM-TECH project

Scientific discipline: Agriculture and horticulture

Job type: Scholarship

Number of job offers: 1

Remuneration/scholarship amount/month: 1500 PLN per month

Position starts on: July 1, 2021

Maximum period of contract/scholarship agreement: 6 months

Institution: Poznan Science and Technology Park, Material Synthesis Group, Poznań

Project leader: dr hab. inż. Marcin Śmiglak

Project title: New plant resistance inducers and their application as innovative approach to plant protection against pathogens.

 

Project is carried out within the Team – Tech Programme of the Foundation for Polish Science.


Project description:

The entire research project is set to investigate application potential of active compound in inducing the resistance in economically important plant species toward their common diseases under greenhouse and field conditions. Resistance inducer and its derivatives will be tested on new varieties of plants (cultivated in greenhouses and on the fields) towards their properties of SAR induction and it will be determined the particular conditions of treatment such as application period, frequency and optimal dosage. The goals of the project will be realized through four distinct research objectives :

1)     Design and optimization of synthesis of resistance inducer, including scale-up, from commercially available starting materials,

2)     Preparation of prototype formulations of targeted substance and evaluation of physical properties, long term stability and compatibility with working solution,

3)     Biological efficacy assessment and application requirements of prepared formulations on various plant-pathogen models including greenhouse and field tests,

4)     Evaluation of substance accumulation in plants and possible environmental footprint that tested substance could have on the ecosystem and other organisms.

Key responsibilities include:

1)     Conducting field and greenhouse tests on selected plant species using a plant stimulators,

2)     Measurements of gas exchange and chlorophyll fluorescence,

3)     Analyzes of basic morphological and physical parameters of plants,

4)     Preparation of databases containing the results of performed experiments,

5)     Statistical analysis of the results,

6)     Other work related to the research process, commissioned by the project manager and research supervisor.

Profile of candidates/ requirements:

1)     2nd degree student or student of the last semester of 1st degree (in the case of engineering studies) at the time of starting work in the project, in the field of agriculture, horticulture, biology or a related field,

2)     Very good written and oral communication skills in English, enabling easy reading of specialist literature,

3)     Experience in work in greenhouse and field condition,

4)  Motivation and enthusiasm to work in science,

5)  Good knowledge of plant cultivation field.

Required documents:

1) Curriculum vitae,

2)  Cover letter,

3)  Confirmation of student status.

We offer:

1) The possibility of conducting an interesting research included to master thesis in cooperation with the Poznań Science and Technology Park scientist,

2) Possibility to participate in scientific conferences, trainings and internship programs improving skills,

3) Estimated working time of the scholarship holder is on average 4 hours a day. The detailed work plan will depend on the nature of the tasks carried out at a given time and will be agreed between the scholarship holder and the project investigator and adapted to the scholarship holder's classes at the University.

More information:

Upon receiving candidates offers, we will be contacting only with selected candidates.

Recruitment interview will be held on June 29 at 10:00-15:00.

Welcome to contact with us for more details: stanislaw.pawelski@ppnt.poznan.pl

Please send the application via email to: hrppnt@ppnt.poznan.pl (Please title the email “TEAM-TECH student application”).

Application deadline: June 25, 2021.

 


Nazwa stanowiska: Student stypendysta w projekcie TEAM – TECH

Dziedzina: Rolnictwo i ogrodnictwo

Sposób wynagrodzenia: Stypendium

Liczba ofert pracy: 1

Kwota stypendium: 1500 PLN/miesiąc

Data rozpoczęcia pracy: 01.07.2021

Okres zatrudnienia: 6 miesięcy

Instytucja (zakład/ instytut/ wydział/ uczelnia/ instytucja, miasto): Poznański Park Naukowo Technologiczny/ Zakład Syntez Materiałowych, Poznań

Kierownik/ kierowniczka projektu: dr hab. inż. Marcin Śmiglak

Tytuł projektu: Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Team- Tech Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


Opis projektu:

Założeniem projektu jest zbadanie potencjału aplikacyjnego cząsteczek o charakterze induktora odporności roślin przeciwko chorobom występujących w warunkach szklarniowych i polowych oraz stymulatora wzrostu. W ramach projektu będą przeprowadzone testy mające na celu przebadanie cząsteczek pod kątem stymulacji wzrostu i indukcji odporności u różnych gatunków roślin oraz określenie warunków aplikacji i optymalnej dawki stosowania substancji. Projekt będzie realizowany według poniższych celów badawczych:

1)     Zaprojektowanie oraz optymalizacja syntezy cząsteczki induktora odporności w dużej skali,

2)     Przygotowanie formulacji zawierającej substancję aktywną oraz określenie jej właściwości fizykochemicznych,

3)     Badanie właściwości biologicznych formulacji zawierającej substancję aktywną induktora odporności na różnych gatunkach roślin w warunkach szklarniowych i polowych,

4)     Zbadanie zdolności akumulacji przez roślinę substancji aktywnej induktora odporności oraz biodegradowalność substancji w środowisku.

Zadania badawcze:

1)     Prowadzenie badań szklarniowych na wybranych gatunkach roślin z zastosowaniem stymulatorów roślin

2)     Wykonanie pomiarów wymiany gazowej i fluorescencji chlorofilu

3)     Przeprowadzenie analiz podstawowych parametrów morfologicznych i fizycznych roślin

4)     Przygotowanie baz danych zawierających wyniki wykonanych doświadczeń

5)     Analiza statystyczna wyników

6)     Inne prace związane z procesem badawczym, zlecone przez kierownika projektu i opiekuna badań

Oczekiwania wobec kandydatów:

1)     Student II stopnia lub ostatniego semestru I stopnia (w przypadku studiów inżynierskich) w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa, biologii lub kierunku, pokrewnego w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie,

2)     Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne czytanie literatury specjalistycznej,

3)     Doświadczenie w pracy polowej i szklarni,

4)     Zainteresowanie tematyką badawczą,

5)     Znajomość zagadnień z dziedziny upraw roślin

Lista wymaganych dokumentów:

1)     Życiorys wraz z listą najważniejszych osiągnięć kandydata i ewentualnych publikacji, odbytych staży

2)     List motywacyjny,

3)     Zaświadczenie o statusie studenta studiów magisterskich,

Oferujemy:

1)     Możliwość wykonania ciekawej pracy magisterskiej przy współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo Technologicznym,

2)     Możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych, szkoleniach i programach stażowych podnoszących kwalifikacje

3)     Przewidywany czas pracy stypendysty to średnio 4 godziny dziennie, przy czym szczegółowy plan pracy będzie zależał od charakteru realizowanych w danym czasie zadań i będzie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu i dostosowany do zajęć stypendysty na Uczelni.

Dodatkowe informacje o rekrutacji:

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 29.06.2021 w godzinach 10:00-15:00.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem: stanislaw.pawelski@ppnt.poznan.pl 

Adres przesyłania zgłoszeń: hrppnt@ppnt.poznan.pl (Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości: „Konkurs na stypendium- TEAM-TECH”)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.06.2021

 

Information about personal data of candidates applying for employment at the Adam Mickiewicz University Foundation in Poznan.

Please read the following clause and include its content in the application documents.

I agree to the processing of my personal data by the the Adam Mickiewicz University Foundation in Poznan for the needs necessary to implement a current recruitment process/ current and future recruitment processes *.

* delete as appropriate

Please be advised that the administrator of your personal data is the Adam Mickiewicz University Foundation in Poznan with headquarters in Poznan (61-612), at Rubież Street 46. Candidates' personal data will be processed in order to recruit for the position indicated in the announcement until the completion of the recruitment process, and if you have agreed to participate in future recruitment for a period of 24 months from their transfer.

Personal data provided by you will not be shared with other recipients and will not be transferred to a third country. You have the right to access your personal data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer the data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal, as well as the right to lodge a complaint to the supervisory body when you feel that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the general regulation on the protection of personal data of April 27, 2016.

Providing personal data by you is voluntary.

More information about personal data processing: iod@ppnt.poznan.pl


Informacja o danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prosimy o zapoznanie się z poniższa klauzulą i zamieszczenie jej treści w dokumentach aplikacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego/obecnego i przyszłych procesów rekrutacji*.

*niepotrzebne usunąć

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia realizacji procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od momentu ich przekazania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ppnt.poznan.pl

Formularz
aplikacyjny

Załącz
  • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
  • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB
Załącz
  • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
  • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB