Konkurs na stanowisko student - stypendysta

Poznański Park Naukowo Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu „Wysokorozdzielcza litografia optyczna i elektronowa przy użyciu rezystów na bazie cieczy jonowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 18 2019/35/B/ST8/03736 ogłasza nabór na stanowisko: student – stypendysta.

Opis zadań:

Nadrzędnym celem projektu „Wysokorozdzielcza litografia optyczna i elektronowa przy użyciu rezystów na bazie cieczy jonowych” jest opracowanie nowatorskich rezystów o wysokiej rozdzielczości materiałowej i czułości do (i) techniki litografii optycznej, (ii) drukowania laserowego i (iii) ultrawysokiej rozdzielczej litografii elektronowej.

Zaproponowana w projekcie nowa litografia na cieczach jonowych (IL-litografia) o zmniejszonym wpływie na środowisko będzie miała znaczący wpływ na technologię zintegrowanej elektroniki i fotoniki. Podstawowe badania w projekcie ILRES dotyczące projektowania cieczy jonowych i ich wpływu na przenoszony wzór, pomogą zrozumieć interakcje molekularne, korelację między wielkością cząsteczek, a rozdzielczością, a także wpływ na dalsze procesy produkcyjne. Ponieważ materiał może składać się z wielu małych cząsteczek lub krótkich łańcuchów polimerowych, modyfikację właściwości takich jak twardość, elastyczność, rozpuszczalność, rozdzielczość i hydrofobowość można odpowiednio dostosować. Ciecze jonowe ze względu na specyficzną formę molekularną stanowią unikalną platformę architektoniczną, na której można modyfikować właściwości jonów odpowiadające wymaganiom materiałowym. Projekt będzie miał znaczący wkład w wysoko rozdzielcze i bardziej ekologiczne standardy technologiczne.

W ramach realizacji projektu student – stypendysta będzie prowadził badania naukowe obejmujące syntezę nowych cieczy jonowych, zawierających w strukturze kationu przynajmniej jedną grupę polimeryzowalną oraz będzie przeprowadzał badania właściwości fizykochemicznych otrzymanych związków. Dodatkowo, będzie zobowiązany do przygotowywania raportów cząstkowych na podstawie uzyskanych wyników.

Wymagania:

 1. Rozpoczęte studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie (status studenta) w dziedzinie chemii, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Doświadczenie badawcze związane z synteza i charakterystyką cieczy jonowych.
 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne czytanie literatury specjalistycznej.
 4. Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznych.
 5. Znajomość zagadnień z dziedziny syntezy chemicznej.
 6. Umiejętność pracy w grupie, samodzielność, kreatywność, motywacja.

Dodatkowymi atutami będą:

 1. Odbyte staże w zagranicznych lub krajowych jednostkach naukowych.
 2. Status studenta na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w chwili rozpoczęcia pracy w projekcie.

Typ konkursu: OPUS

Termin składania ofert: 19.10.2020

Forma składania ofert: przez formularz zgłoszeniowy na stronie http://ppnt.poznan.pl/kariera/.

Wysokość stypendium: 1375 zł netto/ miesięcznie

Warunki zatrudnienia: Student będzie zaangażowany w Projekt w niepełnym wymiarze godzin, student będzie otrzymywał stypendium przez okres 8 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane w ratach na podstawie umowy pomiędzy jednostką, w której będzie realizowany Projekt a stypendystą.

Dodatkowe informacje:

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o postanowienia załącznika do uchwały Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
 2. Komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w ciągu tygodnia po zamknięciu terminu składania aplikacji, kandydaci zostaną poinformowani o terminach rozmów kwalifikacyjnych za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Ocena kandydata obejmie osiągnięcia naukowe w tym: dorobek naukowy    kandydata, w    tym    publikacje    w    renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50%), nagrody, udział w projektach naukowych, doświadczenie badawcze zdobyte poza uczelnią macierzystą (20%), rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata do realizacji badań przewidzianych dla określonego stanowiska (30%).
 4. Kandydaci zostaną indywidualne poinformowani o ostatecznych wynikach konkursu do dnia 26.10.2020 r. Osoba z najwyższą liczbą punktów może zostać laureatem konkursu.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV zawierające informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach i ewentualnych publikacji, odbytych staży.
 3. Dokument potwierdzający status studenta studiów magisterskich.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną do dnia 19.10.2020r przez stronę internetową http://ppnt.poznan.pl/kariera/

Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów oraz wyłonieniu kandydatów spełniających wymagania formalne, ogłosi listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do dalszych etapów postępowania konkursowego, oraz określi ich miejsce i czas. Stosowna informacja zostanie przesłana do kandydatów drogą e-mailową.

Ewentualne pytania należy kierować pod adresem: marcin.smiglak@ppnt.poznan.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu 14 dni od zakończenia realizacji procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy + 14 dni od momentu ich przekazania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Inspektor Ochrony Danych
Agnieszka Lewandowska 
Email: iod@ppnt.poznan.pl 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Formularz
aplikacyjny

Załącz
 • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
 • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB
Załącz
 • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
 • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB