doktorant – stypendysta
Pełny etat

Nazwa jednostki: Poznański Park Naukowo Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie jednej osoby (doktoranta), który będzie zaangażowany w badania w ramach projektu „Wielofunkcyjne układy kompozytowe na bazie żywic epoksydowych z cieczami jonowymi, jako inicjatorami procesu sieciowania”.

Wymagania:

 1. Ukończone studia magisterskie w dziedzinie chemii lub pokrewnych.
 2. Rozpoczęte studia doktoranckie (status doktoranta) prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Doświadczenie badawcze związane z synteza i charakterystyką cieczy jonowych.
 4. Doświadczenie i wiedza kandydatów musi być zgodna z określonym zakresem badań przewidzianym dla określonego stanowiska: synteza czwartorzędowych soli amoniowych, znajomość technik analitycznych NMR, GC, TG, DSC. Znajomość tematyki dotyczącej żywic epoksydowych, oraz doboru rodzajów wypełniaczy i inicjatorów sieciowania.
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Umiejętność pracy w grupie, samodzielność, kreatywność, motywacja.

Dodatkowymi atutami będą:

 1. Odbyte staże w zagranicznych jednostkach naukowych
 2. Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych
 3. Doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych w języku angielskim
 4. Status doktoranta na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w chwili rozpoczęcia pracy w projekcie

Opis zadań:

Nadrzędnym celem projektu „Wielofunkcyjne układy kompozytowe na bazie żywic epoksydowych z cieczami jonowymi, jako inicjatorami procesu sieciowania” jest opracowanie i wytworzenie nowych kompozytów na bazie żywic epoksydowych z cieczami jonowymi, jako inicjatorami sieciowania użytymi bezpośrednio lub w połączeniu z materiałami SILP (Supported Ionic Liquid Phase), łączącymi zarówno funkcję inicjatora jak i wypełniacza. Ponadto celem jest zastosowanie wypełniaczy, takich jak celuloza, węgiel aktywny, krzemionka czy włókna poliaramidowe, jako substancji modyfikujących właściwości mechaniczne, sorpcyjne i filtracyjne o trzymanych materiałów.

Wytwarzanie kompozytów na bazie żywic epoksydowych, z wykorzystaniem cieczy jonowych lub materiałów SILP, jako inicjatorów sieciowania, z różnego rodzaju wypełniaczami, pozwoli na sfunkcjonalizowanie powstających żywic, a także otrzymanie materiałów o nowych, nieznanych dotąd właściwościach. Użycie cieczy jonowych, jako inicjatorów polimeryzacji do wytwarzania gotowych mieszanin żywic z utwardzaczami, umożliwi ich dłuższe przechowywanie, szybsze sieciowanie w podwyższonej temperaturze i łatwiejszy transport. Ponadto użycie wypełniaczy naturalnych i neutralnych dla środowiska (krzemionka, węgiel aktywny), biopolimerów (celuloza) oraz włókien poliaramidowych (odpad przemysłu włókienniczego), może przyczynić się do obniżenie zużycia nowego materiału syntetycznego w gotowych produktach, polepszenie właściwości mechanicznych oraz umożliwi zastosowanie otrzymanych materiałów na przykład do sorpcji wody lub sekwestracji CO2 i innych gazów.

W ramach realizacji projektu doktorant – stypendysta będzie prowadził badania naukowe obejmujące zagadnienia wymienione powyżej. Dodatkowo, będzie zobowiązany do przygotowywania raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych na podstawie uzyskanych wyników.

Typ konkursu: SONATA BIS

Termin składania ofert: 05.02.2019

Forma składania ofert: przez formularz zgłoszeniowy na stronie http://ppnt.poznan.pl/kariera/

Wysokość stypendium: 4000 zł / miesięcznie

Warunki zatrudnienia: Doktorant będzie zaangażowany w Projekt w pełnym wymiarze godzin, doktorant będzie otrzymywał stypendium przez okres 15 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane w ratach na podstawie umowy pomiędzy jednostką, w której będzie realizowany Projekt a stypendystą.

Dodatkowe informacje:

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji odbywa się w oparciu o postanowienia załącznika do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.
 2. Komisja konkursowa przeprowadzi z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w ciągu tygodnia po zamknięciu terminu składania aplikacji, kandydaci zostaną poinformowani o terminach rozmów kwalifikacyjnych za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Ocena kandydata obejmie osiągnięcia naukowe w tym: wykaz publikacji naukowych kandydata (50%), nagrody, udział w projektach naukowych, doświadczenie badawcze zdobyte poza uczelnią macierzystą (20%), rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata do realizacji badań przewidzianych dla określonego stanowiska (30%).
 4. Kandydaci zostaną indywidualne poinformowani o ostatecznych wynikach konkursu do dnia 15.02.2019 r. Osoba z najwyższą liczbą punktów może zostać laureatem konkursu.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV zawierające informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wynikających z dotychczas prowadzonych badań (w tym przede wszystkim wyszczególnienie publikacji w czasopismach naukowych, wystąpień konferencyjnych, udziału w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz inne wyróżnienia działalności badawczo-naukowej).
 3. Odpis dyplomu magisterskiego.
 4. Dokument potwierdzający status doktoranta.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną do dnia 05.02.2019r przez stronę internetową http://ppnt.poznan.pl/kariera/

Komisja Rekrutacyjna, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów oraz wyłonieniu kandydatów spełniających wymagania formalne, ogłosi listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do dalszych etapów postępowania konkursowego, oraz określi ich miejsce i czas. Stosowna informacja zostanie przesłana do kandydatów drogą e-mailową.

Ewentualne pytania należy kierować pod adresem: marcin.smiglak@ppnt.poznan.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia realizacji procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od momentu ich przekazania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt: iod@ppnt.poznan.pl

Prosimy o zapoznanie się z poniższa klauzulą i zamieszczenie jej treści w dokumentach aplikacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego/obecnego i przyszłych procesów rekrutacji*.

*niepotrzebne usunąć

Formularz
aplikacyjny

Załącz
 • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
 • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB
Załącz
 • Dopuszczalne rozszerzenia pliku: .pdf, .doc, .docx
 • Maksymalny rozmiar pliku: 1MB